Regulamin organizacyjny


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Centrum Rekreacyjno-Sportowego

w Choszcznie

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Na podstawie Statutu Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Choszcznie zatwierdzonego uchwałą nr XVII/258/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008r. ustala się Regulamin Organizacyjny CRS w Choszcznie.

 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1) Centrum – należy przez  to rozumieć Centrum Rekreacyjno – Sportowe

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć  Regulamin Organizacyjny

 

§ 2.

 Regulamin określa :

 1. Organizację Centrum
 2. Zakres działania kierownictwa Centrum, komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Centrum.

 

§ 3.

 1. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Choszczno.
 2. Centrum jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 3. Siedziba Centrum znajduje się przy ul. Promenada 2. w Choszcznie

 

 

I Organizacja Centrum

§ 4.

1. Centrum kieruje jednoosobowo dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, który jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Choszczna.

2. Dyrektor Centrum na podstawie udzielonego pełnomocnictwa samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu wymogów odrębnych przepisów. Do czynności prawnych, przekraczających zakres pełnomocnictwa, potrzebna jest zgoda Burmistrza Choszczna.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Centrum.

4. Dyrektor odpowiada za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

5. Dyrektor może przekazać swoje uprawnienia głównemu księgowemu lub innym pracownikom Centrum.

 1. Dyrektor jest upoważniony do składania w imieniu Centrum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. Upoważnia się dyrektora  Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Choszcznie do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania umów w zakresie powierzonych zadań.

8. Do zakresu działania dyrektora należy:

1) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, dotyczących  funkcjonowania Centrum.

2) organizowanie współpracy z Burmistrzem i Radą Miejską.

3) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem i wykonywaniem planów Centrum.

4) kierowanie polityką kadrową Centrum.

5) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej i służbowej.

6) przyjmowanie skarg i wniosków pracowników w sprawach dotyczących działalności Centrum.

7) przeprowadzanie okresowej oceny pracy działów  organizacyjnych Centrum.

8) przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu usług hotelarskich, polach biwakowych w przypadku nie spełniania wymagań określonych ustawą.

9) przygotowywanie wszelkich projektów uchwał dotyczących sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki,

10) prowadzenie spraw związanych z obsługą komisji ds. stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, przygotowywanie zarządzeń Burmistrza w zakresie powierzonych zadań.

 

9. Dyrektorowi Centrum podlegają bezpośrednio:

1) główna księgowa

2) kierownik ds. sportu, rekreacji, turystyki

3)  kierownik pływalni

 

10. Podczas nieobecności dyrektora zastępuje główna księgowa. W czasie jednoczesnej nieobecności dyrektora i głównej księgowej, dyrektor wyznacza jednego z kierowników do kierowania Centrum i określa zakres jego zastępstwa.

11. W Centrum wyróżnia się następujące działy :

1) dział księgowości

2) dział sportu,rekreacji

3) dział infrastruktury sportowej , rekreacyjnej i turystycznej

 

12. Za dział księgowości odpowiedzialność ponosi główna księgowa.

W dziale tym wyróżnia się następujące stanowiska:

1) główna księgowa

2) kasjerki

3) księgowy- kasjer

4) podinspektor ds. kadr,administracji,sportu, turystyki i rekreacji

 

13. Do zadań pionu księgowo- finansowego należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rachunkowości, księgowości i spraw finansowych Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) ocena efektywności finansowej Centrum na podstawie sporządzonych okresowo sprawozdań.

3) prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowniczych oraz świadczeń ZUS na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

4) prowadzenie gospodarki finansowej, analizy i planowania płynności finansowej Centrum, analizy kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, rozliczenia z tytułu amortyzacji środków trwałych.

5) organizowanie i nadzorowanie obsługi  gospodarki kasowej.

6) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych Centrum.

7) prowadzenie spraw kadrowych, biurowych.

 

14. Za dział sportu,rekreacji  odpowiedzialność ponosi kierownik pływalni.

W dziale tym wyróżnia się następujące stanowiska:

1)  kierownik pływalni

2)  konserwator zmianowy

3)  robotnik gospodarczy

4)  pracownik zaplecza sportowego

5)  ratownicy

15. Do zadań działu sportu i rekreacji należy:

1) zapewnienie właściwej sprawności technicznej obiektów i urządzeń Centrum.

2)  utrzymywanie właściwej czystości i właściwego poziomu sanitarnego, estetyki obiektów i wyposażenia, jak również właściwego wykorzystania i udostępnienia obiektów.

3)  prowadzenie zaopatrzenia, ochrony p.pożarowej, spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony mienia.

4)  opracowywanie  planów  remontów i konserwacji obiektów i urządzeń oraz ich realizacja.

5)  zapewnienie środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum.

6)  sporządzanie obowiązującej dokumentacji ewidencyjnej i technicznej w zakresie obiektów, użytkowanych przez Centrum.

7)  zapewnienie właściwej ochrony mienia oraz nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i funkcjonowaniem ogrodzenia, bram, drzwi wejściowych i okien.

 

16. Za dział infrastruktury sportowej ,rekreacyjnej i turystycznej odpowiedzialny jest kierownik.
W dziale tym wyróżnia się następujące stanowiska:

1)  kierownik ds.sportu, rekreacji, turystyki i infrastruktury.

2)  konserwator maszyn i urządzeń.

3)  st. konserwator sprzętów wodnych.

4)  st. rzemieślnik budowlany

5)  ratownicy (st. sezonowe).

6)  pracownik obsługi plaży ( st. sezonowe)

7)  kierownik statku spacerowego ( stanowisko sezonowe).

 

17. Do zadań działu infrastruktury sportowej,rekreacyjnej i turystycznej  należy :

1. Prowadzenie działań z zakresu popularyzacji zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy Choszczno w tym inspirowanie, wspieranie i organizowanie działań z zakresu kultury fizycznej.

2. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych dla społeczeństwa miasta i gminy oraz zleconych przez inne jednostki.

3. Współpraca i współdziałanie z klubami i organizacjami sportowymi w zakresie masowej kultury fizycznej i turystyki.

4. Opracowywanie preliminarzy i analiz kosztów organizowanych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

5. Prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Centrum.

 1. Współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi.
 2. Organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie rekreacji i turystyki.
 3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki w Gminie.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją pól biwakowych, obiektów hotelarskich spełniających minimalne wymagania.
 5. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie wykorzystywania dotacji Gminy.
 6. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz kultury fizycznej.
 7. Prowadzenie wypożyczalni sprzętów wodnych, sprzedaż biletów na rejs statkiem spacerowym.
 8. Utrzymywanie w dobrym stanie sprzętu wodnego oraz dbałość o jego czystość, estetykę i konserwację.
 9. Prowadzenie dokumentacji technicznej stanu sprzętów wodnych.

 

II Postanowienia końcowe

§ 5.

Obieg dokumentów finansowo – księgowych oraz materiałowych określa instrukcja obiegu tych dokumentów.

 

§ 6.

 Zasady wynagradzania oraz premiowania regulują odrębne przepisy.

 

§ 7.

Dyrektor Centrum ustala szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych pracowników Centrum.

§ 8.

Schemat organizacyjny stanowi załącznik NR 1. do Regulaminu.

 

§ 9.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących stosunku pracy mają zastosowanie obowiązujące ustawy.

 

§ 10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2012r.  tym dniem traci moc dotychczasowy Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2009r.