Statut


S T A T U T

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO
w CHOSZCZNIE

Rozdział I.
Postanowienia ogólne:

§ 1

1.Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną Gminy Choszczno, powołaną do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej.

2.Centrum znajduje się w Choszcznie przy ulicy Promenada 2.

§ 2

Centrum jest jednostką budżetową, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Burmistrz Choszczna, zwany dalej „Burmistrzem”.

Rozdział II.
Zadania i zasady działania Centrum:

§ 3

1. Przedmiotem działania Centrum jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie kultury fizycznej, mających na celu zapewnienie rozwoju psychofizycznego, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także zachowanie i przywracanie go do zdrowia.

2.Do podstawowych zadań Centrum należy gospodarowanie terenami sportowymi, rekreacyjnymi i turystycznymi, administrowanie urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi oraz inna działalność, związana ze świadczeniem usług sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności”:
a) planowanie i zagospodarowanie sportowych, rekreacyjnych i turystycznych terenów i
obiektów specjalnie na ten cel wydzielonych przez Gminę,
b) pełnienie funkcji inwestorskich przy realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących
obiektów sportowych , rekreacyjnych, turystycznych i innych, które zleci Burmistrz,
c) udostępnienie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej klubom, organizacjom
sportowym, szkołom i innym jednostkom oraz osobom fizycznym dla organizowania
imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych,
d) organizacja własnych i zleconych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
oraz imprez o charakterze komercyjnym,
e) prowadzenie szkoleń w zakresie kultury fizycznej i rekreacji dla potrzeb własnych
oraz zleconych przez inne organizacje i instytucje,
f) prowadzenie działalności służącej upowszechnieniu kultury fizycznej i turystyki oraz
prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Centum, w tym:
– eksploatacja i konserwacja boisk i stadionów, kąpielisk, basenów, plaż oraz innych
miejskich ośrodków sportowo-wypoczynkowych,
– działalność hotelarska i gastronomiczna,
– prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
– prowadzenie campingów i pól namiotowych.
g) prowadzenie na zlecenie odpłatnej reklamy w obiektach sportowych i rekreacyjnych,
h) współpraca z innymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie
organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, artystycznych, wystawienniczych,
szkoleniowych, handlowych i innych, służących mieszkańcom Gminy oraz turystom,
i) wykonywanie różnych zadań zleconych oraz administrowanie i zarządzanie obiektami
innymi niż sportowe, rekreacyjne czy turystyczne po zabezpieczeniu środków na te
cele ze strony zlecającego.

Rozdział III
Struktura organizacyjna

§ 4

1.Działalnością Centrum kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, powołany przez Burmistrza.

2.Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Zakres pełnomocnictwa określa Burmistrz.

3.Dyrektor odpowiedzialny jest przed Burmistrzem za prawidłowe prowadzenie Centrum i raz w roku składa na sesji sprawozdanie ze swojej działalności. Informacje z bieżącej działalności dyrektor składa przed Burmistrzem raz w kwartale.

4.Szczegółowy zakres obowiązków dyrektora ustala Burmistrz.

5.Dyrektor odpowiada za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

6.W czasie nieobecności dyrektora Centrum, powyżej 6 tygodni, Burmistrz Miasta powierza pełnienie jego obowiązków osobie przez siebie wyznaczonej.

§ 5

1.Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora.

2.Regulamin zatwierdza Burmistrz.

§ 6

Dyrektor powołuje Radę ds. Sportu, Turystyki i Wypoczynku, zwaną dalej „Radą”, która jest organem doradczym:
1) W skład Rady wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, z którymi
współpracuje Centrum,
2) Szczegółowy zakres działania Rady określa regulamin przez nią uchwalony.

Rozdział IV.
Finanse i majątek.

§ 7

Centrum gospodaruje mieniem przydzielonym w zarząd Uchwałą Rady Miejskiej.

§ 8

Podstawową działalnością Centrum jest plan finansowy opracowany przez dyrektora Centrum.

§ 9

Zasady wynagradzania pracowników określone są odrębnymi przepisami.

Rozdział V.
Przepisy końcowe.

§ 10

1.Statut zatwierdza Burmistrz Choszczna.

2.Zmiany postanowień statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie przepisy ustaw o kulturze fizycznej, finansach publicznych, samorządzie gminnym i rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

Wykaz obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
przekazanych w zarząd Centrum Rekreacyjno-Sportowemu
w Choszcznie

I. Stadion Miejski przy ul. Sportowej 1 – działka nr 860/2 o pow. 46.866 m²:
1) boisko główne,
2) boisko treningowe,
3) bieżnia okólna 4-torowa,
4) przepompownia z ujęciem wody,
5) magazyn paliw,
6) kasa biletowa,
7) trybuny – siedziska plastikowe,
8) ogrodzenie betonowo-stalowe terenu stadionu,
9) wiata strzelnicza.

II. Plaża miejska z ośrodkiem sportów wodnych przy ul. Chrobrego – działka nr 786/1 o
o pow. 10.718 m² i działka nr 826/1 o pow. 5.144 m²:
1) pawilon socjalny na plaży,
2) plaża i kąpielisko z pomostami drewnianymi,
3) budynek hangarowo-administracyjny z wypożyczalnią sprzętu sportowego
i pomostami drewnianymi,
4) hangar na sprzęt pływający,
5) statek turystyczny „Wolvega”,
6) łódź motorowa „Canada”,
7) ogrodzenie stalowe terenu plaży i ośrodka sportów wodnych.

III. Teren rekreacyjny przy ul. Mur Południowy – działka nr 261 o pow. 18.488 m²:
1) zespół 4 (czterech) kortów tenisowych,
2) boisko asfaltowe do koszykówki,
3) tor rowerowy z placem zabaw dla dzieci.

IV. Kąpielisko przy ul. Kochanowskiego – działka nr 874 o pow. 2.649 m².

V. Pływalnia „Wodny Raj” przy ul. B. Chrobrego – działka nr 813/4 o pow. 3.988 m²
i działka o nr 813/7 o pow. 456 m².