VII Bieg terenowy w Choszcznie


R E G U L A M I N
VII CHOSZCZEŃSKIEGO BIEGU TERENOWEGO

 

I. ORGANIZATOR:
1. Centrum Rekreacyjno-Sportowe
ul. Promenada 2
73-200 Choszczno
tel/fax (095) 765 77-11
tel. kom. 0691 026 365
Komandor biegu : Zdzisław Kliński

II. CEL IMPREZY
Upowszechnianie zdrowotnych walorów biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i aktywizacji sportowej młodzieży .

III. TERMIN I DYSTANS BIEGU
VII Choszczeński Bieg Terenowy zostanie rozegrany dnia 19 września 2014r. (piątek) w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie) na dystansie 0,4 km , 0,6 km,
1 km, 1,5 km na trasie terenowej wokół placu Witosa i parku Miejska Góra, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ( dziewczęta i chłopcy) oraz 20 września 2014 r (sobota) na dystansie ok.6 km dla seniorów (mężczyźni i kobiety), którzy pobiegną ścieżką wokół jeziora Klukom w Choszcznie

IV. UCZESTNICTWO
W biegach mogą występować reprezentanci , poszczególnych szkół i klubów, których obowiązkiem jest posiadający aktualnych badań lekarskich. Uczniowie startujący w biegach muszą znajdować się pod opieką swoich nauczycieli lub opiekunów.

V. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacji biegu ponosi Organizator, natomiast uczestnicy biegów nie ponoszą żadnych opłat startowych.

VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia indywidualne i grupowe udziału w biegu terenowym należy dokonać u organizatora w dniu imprezy w biurze zawodów , które mieścić się będzie obok linii startowej biegu na Placu Witosa w Choszcznie najpóźniej na godzinę przed startem w poszczególnych biegach.

VII. PROGRAM ZAWODÓW
8.00 –   9.45   –   przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów
9.45 – 10.00   –   otwarcie zawodów
10.00 – 10.10   –   bieg na 0,4 km uczniów klas I szkół podstawowych
10.20 – 10.30   –   bieg na 0,4 km uczniów klas II szkół podstawowych
10.30 – 10.40   –   bieg na 0,4 km uczniów klas III szkół podstawowych
10.40 – 10.55   –   bieg na 0,6 km uczniów klas IV szkół podstawowych
10.55 – 11.10   –   bieg na 0,6 km uczniów klas V szkół podstawowych
11.10  – 11.20   –   bieg na 0,6 km uczniów klas VI szkół podstawowych
11.20 – 11.30   –   bieg na 1 km uczniów klas I-II szkół gimnazjalnych
11.30 – 11.50  –    bieg na 1,5 km uczniów klas III szkół gimnazjalnych i uczniów
klas I szkół ponadgimnazjalnych.
11.50 –12.10   –   bieg na 1,5 km uczniów klas II i III szkół ponadgimnazjalnych
12.10               –   wręczenie nagród i zakończenie zawodów uczniów szkół .

Bieg Seniorów – 20 września 2014 r. ( sobota)
START – META  ul. Promenada 2 , 73-200 Choszczno ( przy CRS)
15.00 – 15.55  –    przyjmowanie zgłoszeń do biegu głównego (mężczyźni i kobiety)
16.00 – 16.40  –    bieg seniorów na dystansie ok. 6 km ścieżką wokół jeziora Klukom
(OPEN mężczyźni , kobiety)
17.00               –    wręczenie nagród i zakończenie zawodów (po zakończeniu zawodów organizator zaprasza uczestników biegu na grila )

VIII. NAGRODY

Zwycięzcy miejsc I -III w poszczególnych dystansach biegów terenowych otrzymają puchary, medale i dyplomy .

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność lub opiekuna potwierdzoną na karcie zgłoszenia.

3. Skład komisji sędziowskiej wyznacza Organizator.

4. Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

5. W sprawach spornych dotyczących biegu decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

6 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y !

 

Bieg jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

 

Bieg 1        Bieg 2