I Choszczeńska Sztafeta „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” – regulamin

CEL

 1. Propagowanie akcji „ POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” – programu autorskiego Fundacji WOŚP.
 2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 3. Zbiórka pieniędzy na cel finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

ORGANIZATOR

Centrum Rekreacji i Sportu w Choszcznie.

WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Gmina Choszczno
 2. Jednostka Ratownictwa Wodnego w Choszcznie
 3. Stowarzyszenie Anguilla
 4. Aktywne Choszczno

TERMIN I MIEJSCE

28 stycznia 2024 roku Plaża Miejska w Choszcznie. Godzina 10:00

OGÓLNE ZASADY RYWALIZACJI

 • Każda sztafeta składa się z 4 osób w dowolnej konfiguracji (brak podziału na płeć oraz wiek)
 • Członkowie sztafety kolejno pokonują każdy swoją zmianę, na którą składać się będzie jedno okrążenie wytyczone na terenie plaży (około 400-500 m) z dwiema przeszkodami – przeszkodą PAINT BALL oraz przeszkodą QUIZ.
 • Kolejny zawodnik sztafety może ruszyć na swoją zmianę dopiero gdy swoją zmianę ukończy zawodnik poprzedni. Zmiana następuje poprzez „przybicie piątki” w strefie zmian.
 • O kolejności sztafet w klasyfikacji decydować będzie czas uzyskany przez sztafetę licząc od sygnału startera do wbiegnięcia na metę ostatniego członka sztafety.
 • Sztafety startować będą w seriach maksymalnie po 4 sztafety. Czas startu każdej z serii (wraz z listą sztafet) podany będzie na stronie organizatora najpóźniej 27.01. o godzinie 20:00
 • Pierwsza seria sztafet wystartuje o godzinie 10:00, kolejne serie startować będą co 10-15 minut (w zależności od liczby zgłoszonych sztafet).
 • Sztafety z 4 najlepszymi czasami wystartują w finale o godzinie 12:00. Sztafeta, która wygra finał ogłoszona zostanie zwycięzcą I Choszczeńskiej sztafety „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” bez względu na wynik uzyskany w serii finałowej.

  ZASADY POKONYWANIA PRZESZKODY PAINTBALL

  • Na strzelnicy paintball znajdować się będą 4 stanowiska. Zawodnik dobiegający do strzelnicy wybiera ostatnie wolne stanowisko.
  • Zawodnik oddaje maksymalnie trzy strzały do celu. Po pierwszym trafieniu odkłada marker (karabin) i biegnie dalej. Jeśli w trzech próbach nie uzyska trafienia biegnie karną rundę o długości około 50 metrów.

  ZASADY POKONYWANIA PRZESZKODY QUIZ

  • Zawodnik dobiegający do przeszkody otrzymuje wylosowaną przez wolontariusza karteczkę z pytaniem. Pytania nie wolno czytać na głos. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi zawodnik biegnie dalej. Jeśli odpowiedź będzie błędna pokonuje karną rundę o długości około 50 metrów.
  • Pytania obejmować będą cztery zakresy tematyczne: WOŚP, Cukrzyca, Pierwsza Pomoc, Wiedza o Choszcznie.
  • Pytania wraz z odpowiedziami opublikowane będą na stronie organizatora najpóźniej do 26.01. do godziny 20:00. Będą też dostępne w biurze zawodów.

  HANDICAPY

  • Dla wyrównania szans pomiędzy sztafetami stosowane będą następujące handicapy:
   • Dzieci do 10 lat – +0 sekund
   • Młodzież w wieku 11-15 lat oraz kobiety – + 5 sekund
   • Mężczyźni powyżej 15 lat – + 10 sekund
  • Handicapy będą podane na liście startowej.
  • Przykład:
   • Sztafeta A – czworo dzieci do 10 lat,
   • Sztafeta B – dziecko do 10 lat, dziecko w wieku 11 lat, kobieta powyżej 15 lat, mężczyzna powyżej 15 lat,
   • Sztafeta C – 3 kobiety i mężczyzna powyżej 15 lat,
   • Sztafeta D – czterech mężczyzn powyżej 15 lat
   • Sztafeta A wyruszy na trasę wraz z sygnałem startera, sztafeta B wyruszy po 20 sekundach (0+5+5+10), sztafeta C po 25 sekundach (5+5+5+10), sztafeta D po 40 sekundach (10+10+10+10).

  NAGRODY

  • Dla najlepszej sztafety Puchar Przechodni Choszczeńskiej Sztafety „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” oraz cześć i chwała do końca świata i jeden dzień dłużej!
  • Drobne upominki dla pierwszych trzech sztafet.
  • Kiełbaski do upieczenia na ognisku dla wszystkich uczestników sztafety.
  • Czapeczki Klukom Run dla osób, które ukończyły co najmniej jeden bieg z cyklu Klukom Run i wzięły udział w sztafecie.

  ZGŁOSZENIA

  • Sztafetę należy zgłosić wysyłając maila na adres crs.choszczno@gmail.com
  • W treści maila należy podać nazwę sztafety, listę członków wraz z rocznikami oraz wskazać kapitana sztafety.
  • W zgłoszeniu nie trzeba podawać kolejności zmian. Kolejność można ustalić tuż przed startem.
  • Ustala się limit liczby sztafet na 32. O wpisaniu na listę startową decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Jedna osoba może wystartować w jednej sztafecie.

  OPŁATA STARTOWA

  • Sugerowana opłata to 40 złotych za sztafetę wrzucone do puszki WOŚP w biurze zawodów.
  • Opłata jest dobrowolna.

  NUMERY STARTOWE

  • Numery startowe odbiera kapitan w biurze zawodów. Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów od godziny 9:00. Numery należy odebrać najpóźniej 10 minut przed startem swojej serii.

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   • Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia I Choszczeńskiej Sztafety „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ”
   • Administratorem danych osobowych będzie Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie przy ulicy Bolesława Chrobrego 33
   • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016)
   • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
   • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących 11 Biegu WOŚP w Krośnie, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie
   • Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach oraz że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
   • Kontakt do organizatora pod numerem telefonu 609665662

   Dodaj komentarz